13 septembrie 2013

Ora de religie - situaţie de ilegalitate pentru cadrele didactice

Paradigma educaţională ar trebui să fie despre "cum" să gândească elevii şi nu "ce" să gândească. În România este pe dos. Orele de religie jertfesc "cum" pe altarul "ce"-ului ordonat de minister: Dumnezeul creştin, de preferat ortodox. Iar acestor directive li se alătură şi celelate materii sau profesori, cel puţin la modul tacit şi concesiv. Ştiinţa este aruncată la gunoi pentru a da dreptul unora să facă prozelitism religios în şcoală, deşi acesta este interzis de lege.

ASUR reînnoieşte campania de informare cu privire la absurditatea orelor de religie de tip confesional şi a ilegalităţii în care se află profesorii, diriginţii şi directorii de şcoală ce, din oficiu, consideră că elevii lor sunt toţi de religie creştin ortodoxă. Fals. Nu sunt. Aşa că, pentru a nu intra sub incidenţa legii, ar fi bine ca profesorii, diriginţii şi mai ales directorii să solicite la începutul anului şcolar o confirmare din partea părinţilor: dacă aceştia doresc ca odraslele lor să urmeze orele de religie de tip confesional şi cărei confesiuni preferă aceştia să fie arondaţi.

Pentru că:
Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Legea 489/2006):
Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrară convingerilor sale, și nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situație de inferioritate pentru credința, apartenența sau neapartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a libertății religioase.
Art. 3. – (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia.
Art. 5. – (5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.
(6) Este interzisă obligarea persoanelor să își menționeze religia, în orice relație cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

Aşadar...
Înscrierea din oficiu a unui elev la o anumită confesiune este ilegală.

Înscrierea elevilor la orele de religie fără un acord explicit din partea părintelui şi/sau elevului poate fi
încadrată în prevederile Art. 247 din Codul Penal.
Art. 247 Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi:
Îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.În cazul în care consideraţi, ca părinte, că este necesar ca al dumneavoastră copil să nu participe la orele de îndoctrinare religioasă, puteţi informa şcoala de acest fapt cu ajutorul documentului de mai jos:

Stimate Domnule Director/Stimată Doamnă Directoare,
  
 Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____________________________________, mama/tatăl elevei/elevului ______________________________, din clasa _______, a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar_____________________, vă aduc la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. 29 din Constituţia României, ale art. 25 din Legea 272/2004 privind drepturile copilului, ale art. 18 din Legea nr. 1/2011 a învăţământului, în anul şcolar ____/____ fata mea/băiatul meu nu va participa la orele disciplinei confesionale Religie şi astfel vă rog să dispuneţi măsurile legale care se impun!

          Vă mulţumesc!                                            Data
          Nume şi prenume părinte                          
          Semnătură

Domnului Director/Doamnei Directoare al/a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar ___________________________________________________________________

Iar pentru ca acesta să nu aibă o "fereastră" de inactivitate la mijlocul programului se poate solicita ca ora de religie să fie la începutul sau sfârşitul programului cu acest formular:

Stimate Domnule Director/Stimată Doamnă Directoare,
  
  Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____________________________________, mama/tatăl elevei/elevului ______________________________, din clasa _______, a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar_____________________, ţinând cont de prevederile internaţionale, constituţionale şi naţionale privind dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi de cele ale legislaţiei privind educaţia şi ale legislaţiei privind drepturile copilului, având în vedere faptul că fata mea/băiatul meu nu frecventează cursurile acestei discipline facultative, vă rog ca în realizarea orarului pentru anul şcolar ____/____, la clasa _______, să treceţi diciplina Religie prima sau la ultima oră din ziua respectivă.
         
Vă mulţumesc!                                                                 Data
          Nume şi prenume părinte                        
          Semnătură


Domnului Director/Doamnei Directoare al/a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar ____________________________________________________________________